อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

เดือนที่เรียกเก็บ

Ft ขายปลีก

เปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงการปรับอัตราค่า Ft

กันยายน – ธันวาคม 2558 46.38 -3.23
พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 49.61 -9.35
มกราคม – เมษายน 2558 58.96 -10.04
กันยายน – ธันวาคม 2557 69.00 0.00
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 69.00 +10.00
มกราคม – เมษายน 2557
59.00+5.00
กันยายน – ธันวาคม 2556
54.00 +7.08
พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 46.92 -5.12
มกราคม – เมษายน 2556 52.04 +4.04
กันยายน – ธันวาคม 2555 48.00 +18.00
มิถุนายน – สิงหาคม 2555 30.00+30.00-
พฤษภาคม 2555 0.00 +0.00-
มกราคม - เมษายน 2555 0.00 +6.00-
กันยายน - ธันวาคม 2554 -6.00 +0.00-
กรกฎาคม - สิงหาคม 2554 -6.00-

ที่มา : อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft), ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน, คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.). Retrieved from www.erc.or.th