เรื่อง

Gasification เทคโนโลยีดั้งเดิมที่เหมาะสมกับครัวเรือนที่ห่างไกล

/
Alternative fuel from a leak gasifier เทคโนโลยี Gasification นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตก๊าซชีวมวล…