การจัดการพลังงานตามกฎหมาย


กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงานถูกรวบรวมไว้ที่นี่..

ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

/
ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน1) การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน2) การตรวจสอบและรับรอง ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั้งนี้ผู้ตรวจสอบและรับรองสามารถใช้แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามตัวอย่างที่กำหนดไว้

พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

/
แนวทางการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ…