พลังงานมหาสมุทร

Ocean Energy


บทความดีๆ เกี่ยวกับแหล่งพลังงานในมหาสมุทรถูกรวบรวมไว้ที่นี่

อภิมหาสมบัติพลังงานจากท้องมหาสมุทรด้วยการกักเก็บพลังงานจากแรงโน้มถ่วงของโลก (Ocean Gravity Energy Storage)

อภิมหาสมบัติพลังงานจากท้องมหาสมุทรด้วยการกักเก็บพลังงานจากแรงโน้มถ่วงของโลก (Ocean Gravity Energy Storage)

/
พลังงานจากท้องมหาสมุทร มหาสมุทรคืออภิมาหาสมบัติพลังงานสำหรับยุคทองแห่งนวัตกรรมพลังงานสะอาดในศตวรรษที่ 21 พลังงานจากคลื่นและกระแสน้ำสามารถนำมาใช้เพื่อผลิตพลังงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ปัจจุบัน บริษัทผู้คิดค้นนวัตกรรมพลังงานสะอาด หลายแห่ง กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพียงเพื่อเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานจากถ่านหินและพลังงานนิวเคลียร์มาเป็นพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานจาก ลม คลื่น และ กระแสน้ำ

เทคโนโลยีพลังงานจากมหาสมุทร (Ocean Energy Technology)

/
เทคโนโลยี พลังงานจากมหาสมุทร (Ocean energy technology)รายละเอียดของการใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานจากมหาสมุทรดังนี้1. พลังงานนํ้าขึ้น-นํ้าลงจากพลังงานศักย์ (Tidal head energy)พลังงานศักย์ที่เกิดจากความแตกต่างหรือพิสัยของระดับนํ้าขึ้นและระดับนํ้าลง จากการทำทำนบซึ่งเป็นเขื่อนที่กั้นบริเวณปากทางนํ้าที่เป็นช่องแคบ เช่น ปากแม่นํ้าช่องนํ้า (estuary) เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานศักย์ที่เกิดจากความแตกต่าง หรือพิสัยของระดับนํ้า

เทคโนโลยีการแปลงพลังงานคลื่น (Wave Energy Conversion Technology)

/
เทคโนโลยีการแปลง พลังงานคลื่น (Wave energy conversion technology)เป็นพลังงานรูปอื่น โดยอาศัยอุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น ทุ่นลอยแอตเทนนูเอเตอร์ ทุ่นลอยแบบดูดซับพลังงาน อุปกรณ์ดักจับพลังงานแบบโอเวอร์ทอปปิ้ง และคอลัมน์นํ้าสั่น1. Attenuator ทุ่นลอย, แอตเทนนูเอเตอร์

ศักยภาพแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร

/
พลังงานจากมหาสมุทร (Potential of ocean energy)ในด้านพลังงานคลื่น กระแสนํ้าขึ้น-นํ้าลง ระดับอุณหภูมิแตกต่าง และความเค็มที่ครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรของโลก ข้อมูลจากแผนที่นำไปใช้ประเมินศักยภาพการแปลงพลังงานมหาสมุทรไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆ ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานจากมหาสมุทรยังมีต้นทุนสูง