iNews

รู้เท่าทันสถานการณ์พลังงานทั่วโลกไปกับพวกเรา

อัพเดทข่าวพลังงานสำคัญทั่วโลก ครอบคลุมข่าวเทคโนโลยีพลังงาน ข่าวพลังงานทดแทน ข่าวอนุรักษ์พลังงาน และข่าวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน (Climate Change News)
รวมถึงเปิดช่องทางรับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรมด้านพลังงาน (Free Training Zone) และข่าวประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานอื่นๆ
เพื่อสนับสนุนงานในด้านการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานของสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจโดยทั่วไป