iChannel

ช่องรับความรู้ที่สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่าน VTR ที่น่าสนใจของพวกเรา

เรานำความรู้ด้านพลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และเทคโนโลยีพลังงาน มาถ่ายทอดเป็นวิดีทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ
ที่น่าสนใจ เพื่อการเผยแพร่ให้ผู้สนใจใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผ่านช่องทาง YouTube: iEnergyGuru