การจัดการพลังงานในประเทศไทยมีการดำเนินการอย่างกว้างขวางในโรงควบคุม และอาคารควบคุม ตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 iEnergyGuru จะนำเสนอแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร ร่วมถึงวิธีการในการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน ในรูปของ VTR ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

เร็วๆ นี้