Alcohol

คำแปล: แอลกฮอล์

ความหมาย: คือ สารประกอบอินทรีย์ ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ต่อกับอะตอมคาร์บอนของหมู่แอลคิลหรือหมู่ที่แทนแอลคิล สูตรทั่วไปของแอลกอฮอล์แบบอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน (สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสายตรง) คือ CnH2n+1OH มีลักษณะเป็นของเหลวใส กลิ่นฉุน ระเหยง่าย โดยแอลกฮอล์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol)  หรือ เอทานอล (Ethanol) สูตรเคมีคือ C2H5OH เป็น ของเหลวไม่มีสี ระเหยได้ ไวไฟสูง สามารถละลายน้ำได้ โดยปกติเกิดขึ้นจากการหมักสารประเภทแป้งหรือนํ้าตาลผสมยีสต์ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ซึ่งมักเรียกกันว่า แป้งเชื้อหรือเชื้อหมัก โดยแอลกฮอล์ชนิดนี้สามารถรับประทานได้ นิยมนำมาผลิตเป็นยาสำหรับเช็ดแผล ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางค์ ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง และเป็นองค์ประกอบสําคัญของสุรา เป็นต้น 

  • ความเป็นพิษต่อร่างกาย คือ โรคพิษสุราเรื้อรังและตับอักเสบ เป็น อาการพิษของผู้เสพสุราเป็นระยะเวลานาน ส่วนพิษเฉียบพลันที่เกิดจากการกินเข้าไปมาก ๆ ในครั้ง เดียวก็คืออาการเมานั่นเอง แต่ทั้งนี้แม้ว่าเอทานอลจะสามารถรับประทานได้ แต่ก็ไม่สามารถนำเอาเอทานอลที่ผสมในน้ำยาล้างแผลมารับประทานแทนสุรา เนื่องจากในน้ำยาล้างแผลจะมีการผสมสีเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปรับประทานนั่นเอง 

2. เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) หรือ เมทานอล (methanol) มีสูตรโครงสร้างแบบย่อ CH3OH เป็นของเหลวใส ระเหยง่าย เป็นพิษ เมทานอลเป็นผลิตภัณฑ์จากการสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนของแบคทีเรียหลายชนิด ซึ่งเมทานอลจะระเหยออกสู่อากาศภายนอก แล้วสลายตัวได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ นิยมใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมการทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น สีทาไม้ น้ำมันเคลือบเงา ยาลอกสี ใช้เป็นเชื้อเพลิงในธรรมชาติ เป็นต้น

  • ความเป็นพิษต่อร่างกายถือได้ว่า มีพิษมาก โดยเมทานอลเข้าสามารถดูดซึมได้ทางผิวหนัง ลมหายใจ ผู้ที่สูดดมเข้าไปจะเกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ทำให้หลอดลมอักเสบ หลอดคออักเสบ มีการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ทำให้เยื่อบุตาอักเสบ หากหายใจเข้าไปมาก ๆ จะทำให้เกิดอาการปวดท้อง เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก หายใจลำบาก การมองเห็นจะผิดปกติจนอาจทำให้ตาบอดได้ ถ้าหากดื่มเข้าไป เมทิลแอลกอฮอล์จะทำปฏิกิริยากับสารเคมีในร่างกายเปลี่ยนเป็นฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลีน) ซึ่งเป็นพิษมาก มีผลให้ทำเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน เห็นภาพไม่ชัด มีผลต่อประสาทตาอาจท ห้ตาบอด ที่ส าคัญ ยังมีผลต่อระบบหายใจ ท าให้ไตอักเสบ กล้ามเนื้อตับตาย หรือโลหิตเป็นพิษ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด

Bibliography

th.wikipedia.org. (2014, June 13). แอลกฮอล์. Retrieved from https://th.wikipedia.org: https://goo.gl/QEjNMd

th.wikipedia.org. (2015, August 3). เอทานอล. Retrieved from https://th.wikipedia.org: https://goo.gl/ZD23MH

ศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย. (NA). เอทิล-เมทิลแอลกอฮอล์ เรยีกชอื่ ผิด พิษถึงตาย. Retrieved from http://www.nstda.or.th/: http://www.nstda.or.th/sci2pub/thaismc/factsheet/hotnews/FS-062.pdf

iEnergyGuru-Blue

 

in A Tags: alcoholแอลกฮอล์