เรื่อง

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (Final Energy Consumption by Economic Sector)

/
ขอขอบคุณข้อมูลจาก รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย…