เรื่อง

การบินอวกาศที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ชั้นสตราโตสเฟียร์ของโลกร้อนขึ้น 4 องศา ?

/
ในงานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์เมื่อต้นเดือนนี้…