เรื่อง

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

/
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญต่อประเทศไทย…