อบรมฟรี หลักสูตร “การจัดการพลังงาน สำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม”

iEnergyGuru.com

capture-20150424-204934

อบรมฟรี หลักสูตร "การจัดการพลังงาน สำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม"

สืบเนื่องจากการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้นำระดับองค์กรสนใจ ให้การเอาใจใส่ดูแลเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จำเป็นต้องให้ผู้บริหารองค์กรมีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและความเข้าใจในระบบการจัดการภายในองค์กรประกอบกัน จึงจะสามารถพัฒนางานด้านอนุรักษ์พลังงานและสร้างให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายภายในองค์กรได้ จึงจำเป็นต้องมีหลักสูตรด้านการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหาร ซึ่งให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง แนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและจัดการพลังงานให้กับผู้บริหารในองค์กร หลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุมที่พัฒนาขึ้นนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กรในด้านการอนุรักษ์พลังงานและจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับระบบการจัดการพลังงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยจะครอบคลุมทั้งการจัดการองค์กรเพื่อสร้างความพร้อมในการบริหารการใช้พลังงาน การจัดการบุคลากรที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้พลังงาน และการจัดการให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำข้อมูลและความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาและสนับสนุนผู้บริหารด้านพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม ให้สามารถจัดตั้งระบบการจัดการพลังงานในองค์กรของตนเองซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของระบบการจัดการพลังงานได้อย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการด้านพลังงานอย่างเป็นระบบภายในองค์กรให้กับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม
เพื่อพัฒนาเครื่องมือประกอบหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ในการจัดตั้งระบบการจัดการพลังงานในองค์กรได้
เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นให้เกิดการจัดตั้งระบบการจัดการพลังงานขึ้นภายในโรงงานและอาคารควบคุม

ระยะเวลาโครงการ

"มีนาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559"

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- เป็นบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ในตำแหน่งระดับบริหาร เช่น ประธานบริษัท รองประธานบริษัท ผู้จัดการบริษัท หรือผู้จัดการในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
- มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- หน่วยงานแต่ละแห่งสามารถส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 TSIC ID

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบสมัครโครงการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  • สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา

0 Reviews

Write a Review