อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ค่า FT (Float time)  คือ อัตราค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า  อาทิเช่น ราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งโดยปกติจะมีการปรับค่า FT ทุก 4 เดือน ผ่านการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

เดือนที่เรียกเก็บ

Ft ขายปลีก

(สตางค์ต่อหน่วย)

เปลี่ยนแปลง

(สตางค์ต่อหน่วย)

คำชี้แจงการปรับอัตราค่า Ft

มกราคม – เมษายน 256789.55+69.07
กันยายน - ธันวาคม 256620.48-70.71
พฤษภาคม – สิงหาคม 256691.19(บ้านอยู่อาศัย : -2.24 ) (ประเภทอื่นๆ : -63.73)
มกราคม – เมษายน 2566(บ้านอยู่อาศัย : 93.43) (ประเภทอื่นๆ : 154.92)(บ้านอยู่อาศัย : 0.00 ) (ประเภทอื่นๆ : +64.49)
กันยายน - ธันวาคม 256593.43+68.66
พฤษภาคม – สิงหาคม 256524.77+23.38
มกราคม – เมษายน 25651.39 +16.71
กันยายน – ธันวาคม 2564-15.32 0
พฤษภาคม – สิงหาคม 2564-15.32 0
มกราคม – เมษายน 2564-15.32 -2.89
กันยายน – ธันวาคม 2563-12.43 -0.83
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 -11.60 0
มกราคม – เมษายน 2563 -11.60 0
กันยายน – ธันวาคม 2562 -11.60 0
พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 -11.60 0
มกราคม – เมษายน 2562 -11.60 +4.30
กันยายน – ธันวาคม 2561 -15.900
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 -15.900
มกราคม – เมษายน 2561 -15.900
กันยายน – ธันวาคม 2560-15.90+8.87
พฤษภาคม – สิงหาคม 2560-24.77+12.52
มกราคม – เมษายน 2560-37.29 -4.00
พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 -33.29 -28.49
กันยายน – ธันวาคม 2559-33.29 -
มกราคม – เมษายน 2559 -4.80 -1.57
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558
(ปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า)
-3.23 -49.61
กันยายน – ธันวาคม 2558 46.38 -3.23
พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 49.61 -9.35
มกราคม – เมษายน 2558 58.96 -10.04
กันยายน – ธันวาคม 2557 69.00 0.00
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 69.00 +10.00
มกราคม – เมษายน 2557
59.00+5.00
กันยายน – ธันวาคม 2556
54.00 +7.08
พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 46.92 -5.12
มกราคม – เมษายน 2556 52.04 +4.04
กันยายน – ธันวาคม 2555 48.00 +18.00
มิถุนายน – สิงหาคม 2555 30.00+30.00-
พฤษภาคม 2555 0.00 +0.00-
มกราคม - เมษายน 2555 0.00 +6.00-
กันยายน - ธันวาคม 2554 -6.00 +0.00-
กรกฎาคม - สิงหาคม 2554 -6.00-

ที่มา : อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft), ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน, คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.). Retrieved from www.erc.or.th