เรื่อง

แนวคิดหลักของมาตรฐานสากลระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 Version 2018 (ISO 50001:2018 Concept and Introduction)

/
ISO 50001:2018 คือ มาตรฐานสากลระบบการจัดการพลังงานที่ประกาศใช้ในปี…