“โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่าง ในอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ อุตสาหกรรมอโลหะ”