Entries by iEnergyGuru

การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power factor improvement)

การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ ตามที่หลายท่านทราบแล้วว่าการปรับปรุงเพาเวอร์แฟคเตอร์ของระบบจ่ายไฟฟ้านั้นมีผลดีมากมาย คุ้มค่าในการลงทุนที่จะดำเนินการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ให้เหมาะสมโดยมีแนวทางดำเนินการ

Lean Management for Environment&nnovative Technology

เทคนิคการบริหารจัดการด้วย Lean Management for Environment&Innovative Technology เทคนิคการใช้ Innovative Technology ในการพัฒนาองค์กร ฝึกปฏิบัติการนำหลักการลีน มาใช้ในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

Energy Management System การตรวจสอบรับรองระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

การจัดการพลังงาน การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เป็นการตรวจสอบว่าระบบการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือไม่  โดยในกระบวนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  มีคำสำคัญที่ใช้และคำจำกัดความ

METALEX 2015

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หลังสูตรในงาน METALEX 2015 ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีจัดการพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียน 2/2558 (รอบ2) จำนวน 50 คน