WIND TURBINE MARKETS: สถานการณ์การเติบโตของอุปกรณ์กังหันลมในตลาดโลก

WIND TURBINE MARKETS

สถานการณ์การเติบโตของอุปกรณ์กังหันลมในตลาดโลก

ปัจจุบันมีหลายประเทศทั่วโลกหันมาใช้พลังงานลม (Wind Energy) โดยใช้กังหันลม (Wind Turbine) เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้น โดยมีรายงานด้านความเคลื่อนไหวของตลาดโลก (World Markets) สำหรับอุปกรณ์พลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้า คือ ตลาดสำหรับแกนหมุนใบพัด (Rotor Blade) ซึ่งมีหน้าที่รับแรงลม และตลาดสำหรับเสาหรือหอคอย (Tower) ที่เป็นตัวรับส่วนที่เป็นชุดแกนหมุนใบพัดและเครื่องที่อยู่ด้านบน

WIND TURBINE MARKETS

 

สถานการณ์ตลาดโลกของแกนหมุนใบพัด (Rotor Blade)

ส่วนประกอบแกนหมุนใบพัด (Rotor Blade) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของกังหันลม ทำหน้าที่รับแรงลม ซึ่งส่วนประกอบหลัก ๆ ของแกนหมุนประกอบด้วย
1) ดุมแกนหมุน (Rotor Hub) เป็นตัวครอบแกนหมุนที่อยู่ส่วนหน้าสุด มีรูปร่างเป็นวงรีเพื่อการลู่ลม
2) ใบพัด (Blade) ยึดติดกับแกนหมุน ทำหน้าที่รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมเพื่อหมุนแกนหมุนสำหรับส่งกำลังไปยังเพลาแกนหมุนหลัก กังหันลมขนาด 3 ใบพัด ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 37-128 เมตร ซึ่งถือเป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดในการกวาดรับแรงลมและนิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด
3) จุดปรับหมุนใบ (Pitch) อยู่ระหว่างรอยต่อของใบกับแกนหมุน ทำหน้าที่ปรับใบพัดให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับความเร็วลม
ตลาดโลกในส่วนของส่วนประกอบแกนหมุนใบพัดนั้นกำลังพัฒนาและเติบโตสอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ความต้องการพลังงานที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและผลของนโยบายเครดิตภาษีการผลิต (Production Tax Credit : PTC) ที่กำลังจะหมดอายุลงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแนวโน้มของต้นทุนพลังงานลมที่ลดลงในทวีปยุโรป ประเทศจีนถือเป็นผู้นำตลาดด้านพลังงานลมเนื่องจากการสนับสุนนและผลักดันของรัฐบาล ส่วนประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ก็มีแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเติบโตมากขึ้นจากโครงการส่งเสริมด้านพลังงานของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ และประเทศในแถบตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกายังคงอยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นของตลาดพลังงานลมซึ่งในปัจจุบันยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดต่ำสุด มีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานหลายแห่งที่ผลิตส่วนประกอบกังหันลมแกนหมุนใบพัดเช่น Siemens AG (Germany), Vestas Wind System AS (Denmark), Suzlon Energy Limited (India), Acciona S.A. (Spain) และ Gamesa Corporacion Tecnologica (Spain) เป็นต้น โดยในปี 2014 ตลาดในส่วนประกอบกังหันลมแกนหมุนใบพัดนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่เอเชียแปซิฟิก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเป็น 55% ของการติดตั้งใบพัดทั่วโลกและคาดว่าภูมิภาคนี้ยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจมากที่สุดถึงปี 2020 แม้ว่าในอเมริกาใต้และประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาจะมีแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นก็ตาม

WIND TURBINE MARKETS

Sources: www.greentechlead.com , www.thaiwindmill.com

ถึงแม้ว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมีแนวโน้มที่ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาแต่ต้นทุนที่จำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างโครงการพลังงานลมยังคงสูงอยู่ นอกจากนี้ต้นทุนของการติดตั้งกังหันลมก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้านเช่นโหลดแฟคเตอร์ (Load Factor) และคาพาซิตี้แฟคเตอร์ (Capacity factor) ของพลังงานลมที่ผลิตได้ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ นี้มีความแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้งของโครงการและคุณภาพของทรัพยากรลม

II สถานการณ์ตลาดโลกของเสาหรือหอคอย (Towers)

       ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดการลดลงของจำนวนเสาหรือหอคอย (Towers) ที่ติดตั้งในปีที่ผ่านมาไปและคาดว่าจะลดลงจนถึงปี 2020
โดยทั่วไปอัตราการเติบโตของตลาดสำหรับเสาหรือหอคอยนั้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานลมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล,ความต้องการใช้พลังงานมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น และราคาพลังงานที่ไม่แน่นอนจากแหล่งพลังงานเดิม
ในปี 2014 ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศเยอรมนีและประเทศแคนาดาเป็นตลาดพลังงานลมรายใหญ่ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 90% ของตลาดพลังงานลมทั่วโลกและในขณะเดียวกันก็เป็นตลาดสำคัญสำหรับเสาหรือหอคอย (Towers) ของกังหันลมด้วยเช่นกัน ประเทศเหล่านี้มีจำนวนการติดตั้งกังหันลมสูงสุดในปี 2014 แต่อย่างไรก็ตามประเทศเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของการผลิตอุปกรณ์กังหันลมที่สำคัญของทั่วโลกซึ่งมีอุตสาหกรรมการผลิตเสาหรือหอคอย (Towers) ขนาดใหญ่และส่วนใหญ่ผลิตเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและตลาดในแถบทวีปยุโรป  แต่สัดส่วนของผู้ผลิตเสาหรือหอคอย (Towers)ในเอเชียที่ส่งออกไปยังประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศแถบเอเชียมีต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับต่ำส่งผลให้ประเทศในเอเชียสามารถแข่งขันทางการตลาดทางด้านราคากับประเทศอื่น ๆ ได้ผู้ผลิตเสาหรือหอคอยสำหรับกังหันลมชั้นนำของโลก ได้แก่ บริษัท China Ming Yang Wind Power Group Ltd. บริษัท Enercon บริษัท Gamesa บริษัท GE บริษัท Senvion บริษัท Sinovel Wind Group เป็นต้น

WIND TURBINE MARKETS

Sources: www.cleantechinvestor.com ,  www.northeastwindmills.com

ปี 2014 ถึง 2020 ว่า อัตราการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แต่จำนวนของเสาหรือหอคอย (Towers) ที่ติดตั้งทุกปีในช่วงเวลาเหล่านั้นจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากผันผวนโดยตรงกับการเจริญเติบโตของกำลังการใช้พลังงานและกำลังการผลิตกังหัน

WIND TURBINE MARKETS

                                                                          Sources: www.indiegogo.com

Bibliography

solarthermalmagazine.com. (NOVEMBER 6, 2015). ANALYZING THE GLOBAL MARKETS FOR WIND TURBINE ROTOR BLADES AND TOWERS. Retrieved from https://solarthermalmagazine.com/2015/11/06/analyzing-the-global-markets-for-wind-turbine-rotor-blades-and-towers/

 

iEnergyGuru-Blue

WIND TURBINE MARKETS

สถานการณ์การเติบโตของอุปกรณ์กังหันลมในตลาดโลก

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *