วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

5 มิถุนายน 2559

วันสิ่งแวดล้อมโลก (world environment day)

 

ความเป็นมาและความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมโลก

จากการตื่นตัวในวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งประกอบด้วยวิกฤตการณ์ด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งส่งผลกระทบกับคนทั่วโลก องค์การสหประชาชาติจึงได้มีการจัดประชุม "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" (UN Conference on the Human Environment) ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2515 โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปี เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอต่าง ๆ รวมทั้งแผนการดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1200 คน จาก 113 ประเทศผู้ร่วมสังเกตุการณ์อีกกว่า 1500 คน ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเผชิญอยู่

ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆ ทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

วันสิ่งแวดล้อมโลก (world environment day)

ที่มา: http://scoop.mthai.com/

หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

รัฐบาลได้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพัธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ

  1. กรมควบคุมมลพิษ
  2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  3. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

ในวันสิ่งแวดล้อมโลก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP)  มีหน้าที่ในการพัฒนาดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ดิน น้ำ อากาศ ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น และได้มีการกำหนดเป้าหมายของโครงการไว้ดังนี้

  1. การสร้างความตื่นตัว ในการเรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม และให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
  2. ให้การสนับสนุนทางวิชาการ และเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
  3. เสริมสร้างสถาบัน และบุคคลากรในสถาบันตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสร้างจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. จัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และมีการตั้งคำขวัญของวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

Bibliography

MThai. (2014, May 30). วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโลก. Retrieved from http://scoop.mthai.com/: http://scoop.mthai.com/specialdays/606.html

myhora.com. (NA). วันสิ่งแวดล้อมโลก 2559. Retrieved from http://www.myhora.com/: http://goo.gl/y2GhcE

vcharkarn.com. (2010, May 18). วันสิ่งแวดล้อมโลก. Retrieved from http://www.vcharkarn.com/: http://www.vcharkarn.com/varticle/40815

สารานุกรมเสรี, ว. (2015, May 28). วันสิ่งแวดล้อมโลก. Retrieved from https://th.wikipedia.org: https://goo.gl/SSO3Gm

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2012, June 5). วันสิ่งแวดล้อมโลก. Retrieved from http://www.onep.go.th/: http://goo.gl/cXar1k

iEnergyGuru-Blue

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

5 มิถุนายน 2559

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *