ถ้าเราจะหยุดสภาวะโลกร้อนเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า

ถ้าเราจะหยุดสภาวะโลกร้อนเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า

สิ่งที่หลายประเทศทั่วโลกให้ค่ำมั่นสัญญาตามข้อตกลงปารีสในการช่วยกันลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ "สภาวะโลกร้อน" อย่างน้อยต้องทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ให้ได้ภายในช่วงกลางของศตวรรษนี้ ในขณะที่แผนระยะยาวมองไปไกลถึงปี ค.ศ.2050 หรือ ค.ศ. 2100 แต่สิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามไป คือ ภายใน 10 ปีข้างหน้านี้เราควรทำอะไรกับบ้าง?

สภาวะโลกร้อน

ที่มาของภาพจาก Climate Action Tracker., Author provided

การยกเลิกการใช้ถ่านหิน (Phasing out coal)
เอกสารการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นั้น ภาคส่วนที่สำคัญที่สุดคือ การผลิตไฟฟ้า สิ่งที่ต้องทำคือการสร้างความแข็งแกร่งที่รวดเร็วให้แก่ เทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีราคาลดลง ทั้งการผลิตไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์ โดยต้องสร้างความต่อเนื่องของอัตราการเติบโตของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์จากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และนั่นหมายถึงว่าเราต้องลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลงไป โดยเราต้องลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่รวมถึงความจำเป็นที่ต้องยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้นใหม่ในโลกด้วย
รัฐบาลที่ให้คำมั่นในการลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินแล้ว คือ จีน “China’s emissions peak in 2013” ซึ่งมีการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง อีกประเทศคือ สหราชอาณาจักร หรือ UK ให้สัญญาที่จะยกเลิกการใช้ถ่านหินให้ได้ภายในปี 2025 “phase out coal by 2025” รวมถึงความพยายามของ ออสเตรเลีย ที่มีการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน “close their last coal plants”

สภาวะโลกร้อน

ที่มาของภาพ The UK plans to phase out coal by 2025. Phil Noble/Reuters

รถยนต์ไฟฟ้า (Electric cars)
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 1900s เฮนรี่ ฟอร์ด ได้ผลิตรถยนต์ในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อให้ผลิตรถยนต์ได้จำนวนมาก หนึ่งศตวรรษที่ผ่านไป เราได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันคือ การกำเนินขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า ผู้ริเริ่มในการผลิต เช่น Elon Musk’s Tesla และสิ่งนี้ได้การเป็นกลไกหลักในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการขนส่ง ก่อนการประชุมเรื่องโลกร้อนไม่นาน จีนได้สร้างความประหลาดใจด้วยการประกาศว่าจีนจะเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุด ซึ่งข่าวนี้ทำให้ค่ายรถยนต์ในประเทศเยอรมันนี และในยุโรปอื่น ๆ เกิดอาการช็อก เนื่องจากตนเองยังคาดหวังที่จะผลิตรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีเชื้อเพลิงเป็นหลักในอนาคต สิ่งที่จะยังสร้างความหวังเดียวให้ผู้ผลิตรถยนต์เหล่านี้ได้คือ ต้องหันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเช่นกัน

สภาวะโลกร้อน

ที่มาของภาพ Electric cars must become standard in the next decade. Phil Noble/Reuters

อาคารที่ไม่ใช้พลังงาน (Zero energy building)
อาคารเป็นภาคส่วนที่ใช้พลังงานจำนวนมากเช่นกัน มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่อาคารใหม่มีความจำเป็นที่จะมุ่งไปสู่ หรือ เข้าใกล้ อาคารที่ไม่ใช้พลังงาน “near-zero energy” ภายในปี ค.ศ.2020 สิ่งที่ต้องพยายามผลักดันคือ ทำให้อาคารที่ไม่ใช้พลังงาน “zero-energy buildings” กลายเป็นมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารใหม่ แต่สิ่งที่เรายังคงให้ความสำคัญอยู่คือ การปรับปรุงอาคารที่ใช้งานอยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายของรัฐบาลในแต่ละประเทศ เทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่ให้ผลประโยชน์ที่สูงทั้งผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม
ป่าและเกษตรกรรม (Forests and agriculture)
การตัดไม้ทำลายป่า ยังเป็นเรื่องที่น่าห่วงในหลายประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหามลภาวะทางอากาศ การสูญเสียทางชีวะวิทยา และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ถ้าเราจะลดการปลดปล่อยให้ได้ถึง 95% จากระดับปัจจุบันเราต้องสร้างให้เกิดผลประโยชน์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมา ส่วนในพื้นที่อื่น ๆ ที่ใช้ในการอุตสาหกรรมและการเกษตรเราต้องค่อย ๆ แสวงแนวทางในการลดการปลดปล่อยคาร์บอน เช่น ภาคอุตสาหกรรมมีความจำเป็นที่ต้องย้ายไปสู่ระบบการผลิตแบบคาร์บอนต่ำสำหรับโรงงานแห่งใหม่ที่จะสร้างขึ้น และเช่นเดียวกันกับภาคเกษตรกรรมซึ่งต้องมีแนวทางในการปฏิบัติใหม่เช่นกัน

สภาวะโลกร้อน

ที่มาของภาพ Climate Analytics, Author provided

จากภาพแสดง 10 มาตรการระยะสั้นในการหยุดสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง
1) การผลิตไฟฟ้า: รักษาอัตราการเติบโตของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินตั้งแต่ปี ค.ศ.2025-2050 ให้ได้ 100%
2) ถ่านหิน: ไม่สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่สามารถลดการปลดปล่อยจากถ่านหินอย่างน้อย 30% ในปี 2025
3) การขนส่งทางถนน: รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิสจะไม่มีขายในปี 2035
4) การบินและการขนส่งทางเรือ: มีการพัฒนาและยอมรับข้อตกลงในการลดการปลดปล่อย 1.5°C
5) อาคารใหม่: อาคารใหม่ทั้งหมดจะเป็นอากคารที่ไม่ใช้พลังงานจากฟอสซิส และเข้าใกล้อาคารที่ไม่ใช้พลังงาน (near zero energy) ในปี ค.ศ. 2020
6) การปรับปรุงอาคารเก่า: อัตราการปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 1% ในปี ค.ศ. 2015 เป็น 5% ในปี ค.ศ. 2020
7) ภาคอุตสาหกรรม: การติดตั้งเครื่องจักรและกระบวนการผลิตในส่วนที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนสูงมุ่งสู่คาร์บอนต่ำหลังจากปี ค.ศ.2020
8) การลดการปลดปล่อยจากอุตสาหกรรมป่าไม้ และการใช้ประโยชน์จากที่ดินลง 90% จากปี ค.ศ. 2010 ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 และหยุดการทำลายป่าให้ได้ภายในปี ทศวรรษที่ 2020
9) การเกษตรเชิงพาณิชย์: รักษาระดับการปลดปล่อยคาร์บอนหรือลดระดับการปลดปล่อยลง
10) การกำจัดCO2 ออกจากบรรยากาศ: เริ่มต้นการวิจัยและวางแผนในการดูดซับคาร์บอน

แหล่งที่มาของข้อมูล
http://theconversation.com/we-can-limit-global-warming-to-1-5-c-if-we-do-these-things-in-the-next-ten-years-69158

http://climateactiontracker.org/publications/publication/266/The-ten-most-important-short-term-steps-to-limit-warming-to-1.5C.html

ถ้าเราจะหยุดสภาวะโลกร้อนเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า

0 Reviews

Write a Review

1 reply
 1. Psnpirom
  Psnpirom says:

  Coal gascification + hydrogen
  Fission
  เทคโนโลยีแห่งอนาคต
  ทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ได้ จะเป็นส่วนหนึ่งของ
  Zero warst

  ตอบกลับ

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *