Condenser & Evaporator


รวบรวมบทความเกี่ยวกับกระบวนการของระบบการระเหย และการกลั่นตัว (Condenser & Evaporator) การแยกสารหรือการทำให้สารบริสุทธิ์ด้วยความร้อน

 

Evaporation System: ระบบการระเหย

/
รูปที่ 1 แสดง Multiple-effect…

Distillation: การกลั่น

/
ในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี…