Management & Industry

รวบรวมแนวคิด ข้อกำหนด และหลักการปฏิบัติ ของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน ได้แก่ ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย มาตรฐานการจัดการพลังงาน(ISO 50001) มาตรฐานด้านอาคารประหยัดพลังงาน(LEED) มาตรฐานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงแรม(Earth Check) และของมหาวิทยาลัย(UI Green Metric)

/by

ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน1) การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน2) การตรวจสอบและรับรอง ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั้งนี้ผู้ตรวจสอบและรับรองสามารถใช้แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามตัวอย่างที่กำหนดไว้