พลังงานไฟฟ้า


คลังความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบต่างๆ เช่น ระบบแสงสว่าง, ระบบอัดอากาศ, ระบบปรับอากาศ เป็นต้น

การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า

/
การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับวัดอุณหภูมิของวัตถุแบ่งเป็นแบบสัมผัส ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลอดแก้ว เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคับเปิล เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน ฯลฯ กับแบบแผ่รังสี

เครื่องทำน้ำเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller)

/
VSD Chiller เครื่องทำน้ำเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ เป็นอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่อาศัยหลักการทำงานของ VFD (Variable Frequency Drive) ในการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์มอเตอร์ในการดูดอัดสารทำความเย็นตามภาระโหลดที่ต้องการ ซึ่งจะทำการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์โดยการปรับความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

/
หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformerหมายถึง เครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ประกอบด้วยขดลวดตั้งแต่ 2 ขดขึ้นไป ใช้แปลงแรงดัน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดกำลังไฟฟ้าด้วยความถี่เท่าเดิมจากระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันหรือกระแสสลับหนึ่งๆ ไปยังระบบไฟฟ้าอีกระบบหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปจะมีแรงดันหรือกระแสต่างกัน โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

Absorption Refrigeration System:วัฎจักรการทำความเย็นแบบดูดซึม

/
รูปที่ 1 แสดงวัฏจักรการทำความเย็นแบบดูดซึม…

เครื่องยกของ (Overhead Crane)

/
เครื่องยกของ  (Overhead Crane)   ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดังวัตถุดิบและโกดังสินค้าส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งเครื่องยกของ(Overhead…

Air Conditioning: การปรับอากาศ

/
1. บทนำ (INTRODUCTION) ในชีวิตมนุษย์เราต้องเผชิญกับการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมาโดยตลอด…

Vapor Compression System

/
1. หลักการทำงานและกระบวนการต่างๆ…

Introduction of Refrigeration System: ความรู้เบื้องต้นของระบบทำความเย็น

/
(ความรู้เบื้องต้นของระบบทำความเย็น) INTRODUCTION…

Psychometric charts (แผนภูมิไซโครเมทริก)

/
ทำไมต้องมีแผนภูมิไซโครเมทริก…

พัดลม (Fan)

/
บทนำ บทความนี้จะอธิบายถึงหลักการทำงาน…

ปั๊ม (Pump)

/
บทนำ บทความนี้จะอธิบายถึงหลักการทำงาน…

ระบบอากาศอัด (COMPRESSED AIR SYSTEM)

/
บทนำ (INTRODUCTION) ในบทนี้จะอธิบายถึงหลักการทำงาน…

Energy conservation of motor: การอนุรักษ์พลังงานของมอเตอร์

/
การอนุรักษ์พลังงานของมอเตอร์ (Energy…

ระบบแสงสว่าง (Lighting System)

/
ระบบแสงสว่าง (Lighting System) …

มอเตอร์...ในอุตสาหกรรม

/
มอเตอร์...ในอุตสาหกรรม มอเตอร์เป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่หมุนได้โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก…