Energy Audit


รวบรวมบทความเกี่ยวกับการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) ที่ควรรู้สำหรับคนพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง พื้นฐานของการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน, ความรู้ด้านเครื่องมือวัดต่างๆ ทั้งทางด้านไฟฟ้า เครื่องกล และความร้อน

 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

/
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย หรือเรียกสั้นๆว่า พี พี อี (PPE) หมายถึง อุปกรณ์ที่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมในขณะปฎิบัติงาน

การวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงาน

/
การวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงาน   หลังจากที่ได้ทำการตรวจวัดการใช้พลังงานในอุปกรณ์ต่างๆ…

พื้นฐานการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน

/
การตรวจวัดการใช้พลังงานเป็นสิ่งจำเป็น…

การประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์

/
ในการประเมินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานที่มีการลงทุน…

เครื่องมือตรวจวัดด้านเครื่องกล

/
เครื่องมือตรวจวัดด้านเครื่องกล การพัฒนาด้านอิเล็คทรอนิกส์…

เครื่องมือตรวจวัดด้านไฟฟ้า

/
การพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์…

การตรวจวัดระบบที่ใช้พลังงานความร้อน

/
1. หม้อไอน้ำ ค่าที่จำเป็นต้องตรวจวัด ได้แก่…

การตรวจวัดการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้า

/
การตรวจวัดพลังงานโดยทั่วไป…

ความคลาดเคลื่อนและความเที่ยงตรงในการวัด

/
ความคลาดเคลื่อนและความเที่ยงตรงในการวัด ความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อน…