กฎหมายด้านพลังงาน

๑. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕

๒. พระราชกฤษฎีกาการกำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘

๓. พระราชกฤษฎีกาการกำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐

๔. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕o

๕. กฎกระทรวง การจัดการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒

๖.ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์การจัดการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒

๗. กฎกระทรวง การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒

๘. กฎกระทรวง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒

๙. ประกาศกระทรวง วิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบ พ.ศ.๒๕๕๒

๑๐. กฎกระทรวง กำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒

๑๑. ประกาศกระทรวง ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะเครื่องปรับอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒

๑๒. กฎกระทรวง กระติกน้ำร้อนประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒

๑๓. กฎกระทรวง เครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒

๑๔. กฎกระทรวง เครื่องทำน้ำอุ่นประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒

๑๕. กฎกระทรวง เครื่องปรับอากาศประสิทธฺภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒

๑๖. กฎกระทรวง ตู้เย็นประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒

๑๗. กฎกระทรวง พัดลมประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒

๑๘. กฎกระทรวง หม้อหุงข้าวไฟฟ้าสูง พ.ศ.๒๕๕๒

๑๙. กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ

๒๐. พระราชกฤษฎีกา กำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ.๒๕๓๖

๒๑. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ในครอบครอง

๒๒. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒

๒๓. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การขอรับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๔. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หลักเกณฑ์การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๕. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี ๒๕๕๘