เรื่อง

การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากก๊าซเหลือทิ้งในโรงงานผลิตรถยนต์

/
การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากก๊าซเหลือทิ้ง ในโรงงานผลิตรถยนต์   จุดเริ่มต้นเกิดจากการสาธิตของแผนกพลังงานของ…