เรื่อง

เทคโนโลยีการแปลงพลังงานคลื่น (Wave Energy Conversion Technology)

/
เทคโนโลยีการแปลง พลังงานคลื่น (Wave energy conversion technology)เป็นพลังงานรูปอื่น โดยอาศัยอุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น ทุ่นลอยแอตเทนนูเอเตอร์ ทุ่นลอยแบบดูดซับพลังงาน อุปกรณ์ดักจับพลังงานแบบโอเวอร์ทอปปิ้ง และคอลัมน์นํ้าสั่น1. Attenuator ทุ่นลอย, แอตเทนนูเอเตอร์

ศักยภาพแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร

/
พลังงานจากมหาสมุทร (Potential of ocean energy)ในด้านพลังงานคลื่น กระแสนํ้าขึ้น-นํ้าลง ระดับอุณหภูมิแตกต่าง และความเค็มที่ครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรของโลก ข้อมูลจากแผนที่นำไปใช้ประเมินศักยภาพการแปลงพลังงานมหาสมุทรไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆ ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานจากมหาสมุทรยังมีต้นทุนสูง