ศักยภาพแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร

ศักยภาพแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร

พิจารณาจากขีดความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร โดยประเมินมาจากผลการศึกษา ปริมาณ และตำแหน่งของแหล่งพลังงานจากมหาสมุทรในด้านพลังงานคลื่น กระแสนํ้าขึ้น-นํ้าลง ระดับอุณหภูมิแตกต่าง และความเค็มที่ครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรของโลก ข้อมูลจากแผนที่นำไปใช้ประเมินศักยภาพการแปลงพลังงานมหาสมุทรไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆ ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานจากมหาสมุทรยังมีต้นทุนสูง เนื่องจากระดับการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ในระดับการสาธิต และยังมีประสบการณ์ไม่มากนัก โดยเฉพาะข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญ เช่น อายุการใช้งานการเดินเครื่องอุปกรณ์ การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร เป็นต้น

ศักยภาพแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร

Potential of ocean energy สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานจากมหาสมุทร

 

พลังงานมหาสมุทร (Ocean energy)


พลังงานมหาสมุทรเป็นพลังงานธรรมชาติเกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกลงบนพื้นโลก ทำให้เกิดการระเหยและการกลั่นตัวของไอนํ้าในอากาศ เกิดกระแสลม และเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ขึ้นได้แก่ นํ้าขึ้น-นํ้าลง กระแสนํ้าในทะเลและมหาสมุทรความเค็มและอุณหภูมิของนํ้าทะเลที่มีความแตกต่างกันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าการผลิตนํ้าจืด การผลิตความเย็นและความร้อน แต่การนำมาใช้ประโยชน์ยังไม่มากนัก
 

พลังงานนํ้าขึ้น-นํ้าลง (Tidal energy)


พลังงานจากการเคลื่อนที่ของนํ้าทะเลจากปรากฏการณ์นํ้าขึ้น-นํ้าลง ที่เป็นอิทธิพลจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ เป็นพลังงาน จากธรรมชาติโดยตรง มี 2 ประเภท คือ พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่ของนํ้าขึ้น-นํ้าลงในแม่นํ้า และกระแสนํ้าทะเล กับพลังงานศักย์จากความต่างของระดับนํ้าขึ้นและระดับนํ้าลง แหล่งพลังงานจากนํ้าขึ้น-นํ้าลงอยู่ในบริเวณชายฝั่งทั้ง ในทะเล  แม่นํ้า และบริเวณปากแม่นํ้า การขึ้นหรือลงของนํ้าแต่ละครั้งมีระยะเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง เกิดขึ้นวันละ 1 หรือ 2 ครั้ง ขึ้นอยูกับตําแหน่งจากเส้นศูนย์สูตร นํ้าจะมีระดับสูงขึ้นจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ถึงจุดที่ระดับนํ้าสูงสุด และค่อย ๆ ลดระดับจนถึงจุดตํ่าสุด โดยเวลาที่เกิดจะไม่ตรงกันและเปลี่ยนแปลงทุกวันในช่วง 14 วันระหว่างข้างขึ้นกับข้างแรม

 


Bibliography

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2557). พลังงานมหาสมุทร. In กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, สารานุกรมพลังงานทดแทน (pp.271, 276 ). กรุงเทพมหานคร,ประเทศไทย.

ienergyguru.com

ศักยภาพแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *