เรื่อง

วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงานแห่งชาติ: 1 พฤษภาคม 2559

/
วันแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีนั้นถือว่าเป็น วันแรงงานแห่งชาติ (ของประเทศไทย) และยังเป็นวันหยุดประจำปีของผู้ใช้แรงงานทั้งหลาย