เรื่อง

การใช้หัวเผาแบบเซลฟ์-รีคัฟเปอร์เรทีฟ

/
(1) ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน หัวเผาเซลฟ์-รีคัฟเปอร์เรทีฟคือหัวเผาที่มีลักษณะเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อแผ่รังสีโดยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นมาติดกับหัวเผาเป็นชุดเดียวกันมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการอุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยการนำก๊าซไอเสียทิ้งมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเย็นที่จะใช้เผาไหม้ซึ่งการแลกเปลี่ยนความร้อนจะเกิดขึ้นภายในตัวหัวเผาที่ออกแบบให้เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในตัวเองเมื่ออากาศเย็นที่จะใช้ในการเผาไหม้มีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ดีขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิง โครงสร้างของหัวเผาเซลล์-รีคัฟเปอร์เรทีฟ หลักการสำคัญที่ทำให้หัวเผาแบบเซลฟ์-รีคัฟเปอร์เรทีฟประหยัดเชื้อเพลิงได้นั่นคือการเพิ่มอุณหภูมิให้กับอากาศเย็นที่จะใช้เผาไหม้ซึ่งก๊าซไอเสียจะไหลผ่านหัวเผาที่ติดตั้งอุปกรณ์ดึงก๊าซไอเสีย(Flue…

การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ (Heat Recovery)

/
ในกระบวนการผลิตเกือบทุกอุตสาหกรรมจะมีความร้อนทิ้ง…

การให้ความร้อนโดยรังสีอินฟราเรด (Infrared Heating)

/
หลักการทำงาน การให้ความร้อนโดยรังสีอินฟราเรดอาศัยหลักการการถ่ายเทพลังงานโดยการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงถี่คลื่นอินฟราเรด…

การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ (Induction heating)

/
หลักการทำงาน  การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ…

การให้ความร้อนแบบไดอิเล็คตริค (Dielectric Heating)

/
การให้ความร้อนแบบไดอิเล็คตริค (Dielectric…