เรื่อง

24 กรกฎาคม 2454 นักโบราณคดีชาวอเมริกันค้นพบมาชูปิกชู

/
ใครจะรู้ว่าบนยอดเขาสูงชันเสียดฟ้า…