วันนักประดิษฐ์

วันนักประดิษฐ์

2 กุมภาพันธ์

วันนักประดิษฐ์

การประดิษฐ์เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยมีนักประดิษฐ์คิดค้นซึ่งอยู่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ และสนใจที่จะดัดแปลงหรือคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ดังนั้น สภาวิจัยแห่งชาติได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยกำหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ และเพื่อให้ประชาชนเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท รวมทั้งปลูกฝัง เสริมสร้าง และส่งเสริม ให้เยาวชนไทยให้มีแนวทางสังคมของความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น พัฒนา และส่งเสริมนักประดิษฐ์ ให้ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญและความมั่นคงของประเทศชาติ

วันนักประดิษฐ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ด้วยทรงสนพระราชหฤทัย ในเรื่องการประดิษฐ์เครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการ พัฒนาการเกษตรรูปแบบต่าง ๆ โดยอยู่บนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีแบบง่าย ๆ เน้นความง่ายต่อการใช้งาน การซ่อมบำรุงและราคาถูก เช่น เครื่องสีข้าว กังหันน้ำ  ซึ่งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ เครื่องกลเติมอากาศ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ได้รับการพิจารณาและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ ๙ ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตร และเป็นครั้งแรกที่ได้มีการรับจดทะเบียน และออกสิทธิบัตรให้แก่พระบรมราชวงศ์ด้วย จึงนับได้ว่าเป็น “สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลก”

การจัดกิจกรรมในงานวันนักประดิษฐ์

- นิทรรศการและการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

- การจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภททั่วไปและนักเรียนและให้คำแนะนำและบริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตร

- การเผยแพร่ความรู้ทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆในงานวันนักประดิษฐ์ นับได้ว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นในประเทศและทกให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้น เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในอนาคต

วันนักประดิษฐ์

Bibliography

lib.ru.ac.th. (2012, FEBRUARY 02). วันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์. Retrieved from http://www.lib.ru.ac.th/: http://www.lib.ru.ac.th/journal/feb/feb02-InventorDay.html

เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com. (NA). พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย. Retrieved from http://www.xn--12co9drbac8a9as5aiidh8isei1npa.com/: http://www.xn--12co9drbac8a9as5aiidh8isei1npa.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=1

iEnergyGuru-Blue

วันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *