พบกับรูปแบบใหม่ของการประเมินมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED version 4.1

พบกับรูปแบบใหม่ของการประเมินมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED version 4.1

พบกับรูปแบบใหม่(ที่มาของรูปภาพ website : usgbc)

พบกับรูปแบบใหม่ ณ การประชุมที่ Greenbuild Boston ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงเกณฑ์การประเมินรูปแบบใหม่ของ LEED เวอร์ชั่น 4.1 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาระบบการให้คะแนนเพื่อรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว การปรับปรุงระบบจากกรณีศึกษา และจากหัวข้อการประชุมและข้อสรุปที่เน้นย้ำในการประชุม LEED เวอร์ชั่น 4 ที่ผ่านมา โดย LEED รูปแบบใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ทาง USGBC ดำเนินการมาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวและมาตรฐานดังกล่าวนั้นยังประโยชน์ต่อทุกคนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การทำงานของ USGBC จะเดินหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารที่สอดคล้องกันกับการออกแบบ

สำหรับอาคารที่ต้องการการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED เวอร์ชั่น 4.1 ที่ได้รับการปรับปรุงรูปแบบใหม่ให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย และตอบโจทย์ยุคดิจิตอล สามารถนำมาใช้ประเมินอาคารเพื่อการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเว่อชั่นใหม่นี้สามารถใช้ประเมินอาคารได้ทุกประเภท

โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2018 USGBC จะนำเกณฑ์การประเมิน LEED เวอร์ชั่น 4.1 O + M ฉบับร่างออกมาเพื่อการพิจารณา จากนั้นจะตามมาด้วยฉบับ BD + C, ID + C, ฉบับ Residential และฉบับ ND ตามลำดับ

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินในครั้งนี้

 • เพื่อกำหนดปัญหาและอุปสรรคทางการตลาดรวมไปถึงจากกรณีศึกษาที่ได้จากการเจรจากันในการประชุม LEED เวอร์ชั่น 4 ที่ผ่านมา
 • เพื่อปรับปรุงมาตรฐานที่มีขีดหรือข้อจำกัดและการปรับปรุงมาตรฐานเพื่อการรับรองโดยให้แน่ใจว่า LEED ยังคงรักษาไว้ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกด้านการออกแบบและการก่อสร้างอาคารสีเขียว
 • เพื่อขยายฐานการประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กว้างขึ้น
 • เพื่อปรับปรุงสมรรถนะของอาคารที่ได้รับการับรองให้มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน เพื่อให้รางวัลกับผู้ที่ได้รับเกณฑ์มาตรฐานตามผลงาน และเพื่อรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้เจ้าของอาคารสามารถติดตามความคืบหน้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และการควบคุมจัดการ

ทาง USGBC จะทำการเปิดช่วงเวลาให้ทางทีมผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองใช้งานระบบและมีโอกาสพิจารณาเกณฑ์การรับรองมาตรฐานของ LEED เวอร์ชั่น 4.1 ที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นี้ และสามารถลองเอาไปใช้ประเมินอาคารในโครงการของท่านดูก่อนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะใช้เกณฑ์ใหม่นี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการทดลอง LEED เวอร์ชั่น 4 ยังคงเปิดใช้งานได้

โดย LEED เวอร์ชั่น 4.1 ฉบับร่าง เพื่อการประเมินมาตรฐานอาคารสีเขียว จะมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้
ด้านการดำเนินงานและการบำรุงรักษา

 • สมรรถนะของการดำเนินงานจะถูกรวมอยู่ในเกณฑ์การประเมิน ดังนั้น การนำเสนอกรอบการดำเนินงานจึงมีความจำเป็นเพื่อการได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED O+M ตามรูปแบบเกณฑ์การให้คะแนนของแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมระบบการทำงานทั้งหมด
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นจะได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนเกี่ยวกับ การใช้พลังงาน การควบคุมคุณภาพน้ำ การควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร และนโยบายพื้นฐานของสถานที่ เช่น ระบบการจัดซื้อ และการควบคุมฝุ่นควัน เป็นต้น
 • มาตรฐานระดับสากลจะถูกนำมาใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน
 • แผนการทำงานและกลยุทธ์จะถูกนำมาเชื่อมโยงกับเกณฑ์การวัดสมรรถนะการทำงาน
 • ตัวเลือกภาษาต่าง ๆ จะถูกเพิ่มลงใน LEED O + M เพื่อความสะดวกต่อกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร

 • การให้คะแนนเพิ่มกับโครงการที่ออกแบบและก่อสร้างอาคารที่ให้ความสำคัญกับข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้วัสดุที่ปล่อยแสงและความร้อนน้อย การใช้ระบบ daylight และระบบการหมุนเวียนน้ำฝนมาใช้ใหม่ รวมไปถึง การออกแบบเพื่อเอื้อต่อการลดความร้อนในอากาศ เป็นต้น
 • คะแนนที่ทางผู้เข้าร่วมโครงการได้รับซึ่งผ่านการตรวจสอบและผ่านการทดลองการใช้งานจริงของอาคารแล้วผ่านระบบ Pilot Credit Library ที่เชื่อมโยงกับการรับรองมาตรฐานของ LEED
 • คะแนนที่ได้รับจะถูกเชื่อมโยงกับเกณฑ์การวัดสมรรถนะการทำงานที่ดีขึ้น เช่น การใช้พลังงาน คุณภาพน้ำ การจัดการขยะ ระบบขนส่ง และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
 • มาตรฐานระดับสากลจะถูกนำมาใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน
 • การปรับปรุงมาตรฐานที่มีขีดหรือข้อจำกัดตามความเหมาะสม

ด้านการออกแบบและการก่อสร้างบ้านและที่พักอาศัย

 • ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้รับรองมาตรฐานจะถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โครงการต่าง ๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและก่อสร้างบ้านเดี่ยว เป็นต้น
 • การวางแนวทางเพื่อการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
 • มาตรฐานระดับสากลจะถูกนำมาใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน

การพัฒนาทางด้านสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร ชุมชนและเมือง

 • แนวทางในการวางข้อกำหนดและเกณฑ์การให้คะแนนในหัวข้อนี้จะถูกเชื่อมโยงกับระบบการให้คะแนนของ LEED ซึ่งระบบจะระบุและแยกแยะหัวข้อชัดเจนว่าอาคารดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาด้านใดบ้าง ดังนี้ LEED เพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมในระแวกอาคาร, LEED เพื่อการพัฒนาเมือง, และ LEED เพื่อการพัฒนาชุมชน

พบกับรูปแบบใหม่การนำเสนอ LEED เวอร์ชั่น 4.1 ณ Green Build Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา
(ที่มาของรูปภาพ website : greenbuildinglawupdate)

องค์ประกอบ LEED (ที่มาของรูปภาพ website : energy model)

เรียบเรียงโดย นาย ศาสตร์ณุพล วิเชียรกัลยารัตย์ ทีมงาน iEnergy Guru

เอกสารอ้างอิง
https://www.usgbc.org/articles/whats-new-leed-leed-v41
https://www.greenbuildinglawupdate.com/2017/11/articles/leed/leed-v4-1-announced-by-usgbc-at-greenbuild/
https://www.usgbc.org/resources/leed-v4-impact-category-and-point-allocation-process-overview
http://energy-models.com/blog/bold-changes-leed-v4?page=1

พบกับรูปแบบใหม่ของการประเมินมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED version 4.1

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *