Entries by angsumon

EnMS Audit การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ปี 2558

EnMS Audit ตามที่ทราบกันว่ากฎกระทรวงเรื่อง กำหนดคุณสมบัติคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และมีผลบังคับใช้ในอีก 180 วัน  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 และมีประกาศกรมฯ เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินการในหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นการอบรมผู้เชี่ยวชาญฯและผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญฯ