Boiler


รวบรวมความรู้และสาระดีๆ เกี่ยวกับระบบหม้อไอน้ำ (Boiler) ตั้งแต่หลักการทำงานอุปกรณ์ที่สำคัญและการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ

การประเมินผลประหยัดจากการหุ้มฉนวนกันความร้อนท่อที่มีผิวร้อน

/
ท่อเป็นอุปกรณ์สำคัญในการขนถ่ายวัตถุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง…

การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำและหม้อไอน้ำ

/
หม้อไอน้ำ การอนุรักษ์พลังงานของหม้อไอน้ำและระบบไอน้ำ หรือ Energy conservation in Steam Boiler and Steam distribution ระบบหม้อไอน้ำ system ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ การนำความร้อนทิ้งจากหม้อไอน้ำมาใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ช่วยในการเดินเครื่องหม้อไอน้ำ เช่น ปั๊ม พัดลม เป็นต้น

การอนุรักษ์พลังงานในหม้อไอน้ำ

/
หม้อไอน้ำ แต่ละชุดและอุปกรณ์ไอน้ำแต่ละชุดจะมีดัชนีที่แตกต่างกัน เนื่องจากประสิทธิภาพต่างกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการติดตามให้การทำงานของหม้อไอน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรตรวจสอบดัชนีอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานของหม้อไอน้ำมีรายการดังต่อไปนี้ความสามารถผลิตไอน้ำสมมูล คือ ความสามารถในการผลิตไอน้ำจริง (ตัน/ชั่วโมง)

Boiler Equipment (อุปกรณ์เสริมที่สำคัญของหม้อไอน้ำ)

/
อุปกรณ์เสริมที่สำคัญของ หม้อไอน้ำ (Boiler Equipment) คืออุปกรณที่ติดตั้งในระบบผลิตไอน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความเถียรของระบบผลิตไอน้ำ ซึ่งอุปกรณ์เสริมที่จะนำเสนอ ได้แก่  Superheater และ Reheater, Economizer, Boiler Controls และ Steam accumulator

Boilers (หม้อไอน้ำ)

/
หม้อไอน้ำ (Boilers) เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยการเผาไหม้เชื้อเพลิง แล้วถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นให้กับน้ำในภาชนะอัดความดัน เพื่อกำเนิดไอน้ำที่มีความดันและอุณหภูมิที่กำหนดหม้อไอน้ำที่ใช้ในการผลิตไอน้ำ มีใช้กันทั่วไปใน อาคารสำนักงาน โรงงานผลิตต่างๆ เรือ โรงไฟฟ้า เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการออกแบบหม้อไอน้ำหลายชนิดเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะกับการใช้งาน หม้อไอน้ำมีหลายขนาดตั้งแต่ไม่กี่ตันต่อชั่วโมง(t/h) จนถึงหลายพัน t/hBoilers

steam traps (กับดักไอน้ำ)

/
steam traps หน้าที่ของกับดักไอน้ำมีดังต่อไปนี้1)  ระบายของผสมอิ่มตัวที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ไอน้ำต่าง ๆ และในท่อออกอย่างรวดเร็ว2)  กำจัดก๊าซที่ไม่ควบแน่น เช่น อากาศ ออกให้หมด3)  ต้องไม่มีไอน้ำรั่ว

"Boiler"...เครื่องกำเนิดไอน้ำ

/
"Boiler"...เครื่องกำเนิดไอน้ำ   เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือหม้อไอน้ำ…