วันสำคัญ


รวบรวมวันสำคัญ ประวัติความเป็นมา และกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละวันตลอดทั้งปี

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ

/
วันวชิราวุธ ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่ฯ ทรงพระราชทานกำเนิดเสือป่าได้ 2 เดือน ซึ่งในระยะเวลานั้นกิจการเสือป่าได้ดำเนินไปอย่างเป็นที่พอพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง เห็นได้จากการเพิ่มจำนวนสมาชิกของเสือป่าที่มากขึ้น และกิจการเสือป่าถูกจำแนกออกไปเป็นกองเสือป่าประเภทต่างๆ อีกมาก แม้จะทรงพอพระราชหฤทัยเพียงใด

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

/
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช เป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า วันปิยมหาราช และกำหนดให้หยุดราชการวันหนึ่งในวันปิยมหาราช เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งต่อมาเป็น กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยกระทรวงวัง ซึ่งต่อมาเป็นสำนักพระราชวัง ได้จัดตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ ตั้งราชวัติ ฉัตร 5 ชั้น ประดับโคม ไฟ ราวเทียม กระถางธูป ทอดเครื่องราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ "21 ตุลาคม"

/
วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ มีสาเหตุความเป็นมาดังนี้การดำเนินการที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดให้มีเพียงวันปลูกต้นไม้ประจำปี และในทุกๆ ปีประชาชนต่างก็ให้ความร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าวเป็นจำนวนมาก แต่การปลูกต้นไม้แต่ละครั้งไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากต้นไม้ถูกทอดทิ้ง ขาดการบำรุงรักษาภายหลังการปลูกและบำรุงรักษาซ้ำในปีต่อไป

22 กันยายน "CAR FREE DAY"

/
  ปัจจุบันนอกจากปัจจัย…

20 กันยายน "วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ"

/
20 กันยายน "วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ"   เมื่อ…

วันโอโซนโลก: World Ozone Day

/
วันโอโซนโลก (World Ozone Day)   เป็นวันที่ให้เราตระหนักถึงชั้นบรรยากาศต่างๆ…

17 มิ.ย. วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก

/
วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก   วันนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นมาตั้งแต่วันที่…