ตอบกระทู้

กำลังดู 13 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 13 (ของทั้งหมด 13)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • เพื่อตอบกลับ: หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้งานหลอดไฟ LED #12012
  preechakho
  Participant

  เลือกค่า lumen ต่อ watt ที่มีค่ามากๆ
  เลือกเปลี่ยนหลอดไฟที่มีเวลาการเปิดใช้งานมากก่อน เป็นต้น

  เพื่อตอบกลับ: ในอนาคต iso50001จะมีการเปลี่ยน versionมั้ยครับ #12007
  preechakho
  Participant

  มีครับ แต่อาจใช้เวลาซักระยะหนึ่ง เพื่อดูว่าเวอชั่นปัจจุบันที่ใช้อยู่มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปปรับปรุงเป็นเวอชั่นถัดไปครับ

  เพื่อตอบกลับ: แนะนำการประหยัดพลังงาน #12003
  preechakho
  Participant

  บ้าน
  – แอร์ ปรับตั้งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 25 oC
  ล้างทำความสะอาดแอร์ ปีละ 2 ครั้ง
  ลดจำนวนเฟอนิเจอร์ในห้องปรับอากาศที่ไม่จำเป็น
  ปิดอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งาน
  ติดฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา
  เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เป็นต้น ครับ

  preechakho
  Participant

  พลังงานส่วนใหญ่มาจากน้ำมันสำเร็จรูปครับ

  ถ่านหินและลิกไนต์ 6.11 %
  น้ำมันสำเร็จรูป 48.24 %
  ก๊าซธรรมชาติ 7.26 %
  ไฟฟ้า 18.96 %
  พลังงานหมุนเวียน 19.43 %

  อ้างอิง รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2557 (Thailand Energy Efficiency Situation 2014)

  เพื่อตอบกลับ: การกำหนดEnPIที่ถูกต้องทำอย่างไร #11985
  preechakho
  Participant

  EnPI (Energy Performance Indicator) คือค่าปริมาณหรือผลการวัดสมรรถนะด้านพลังงานตามที่เรากำหนด เช่นระดับองค์กรอาจจะใช้ค่า SEC และหากเป็นระดับอุปกรณ์ก็อาจใช้ค่าประสิทธิภาพเช่น ถ้าเป็นแอร์อาจจะใช้ค่า COP เป็นต้น
  ในเบื้องต้นควรกำหนดขอบเขตของ EnPI ว่าอยู่ในระดับไหน ระดับองค์ ระดับแผนก หรือแค่ระดับอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับการนำไปใช้งาน และตัวแปรที่ใช้ในการทำ EnPI จะต้องสะท้อนการใช้งานของระบบหรืออุปกรณ์นั้นๆด้วย

  preechakho
  Participant

  พลังงานส่วนใหญ่มาจากน้ำมันสำเร็จรูปครับ

  ถ่านหินและลิกไนต์ 6.11 %
  น้ำมันสำเร็จรูป 48.24 %
  ก๊าซธรรมชาติ 7.26 %
  ไฟฟ้า 18.96 %
  พลังงานหมุนเวียน 19.43 %

  อ้างอิง รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2557 (Thailand Energy Efficiency Situation 2014)

  เพื่อตอบกลับ: พลังงานสีเขียวคืออะไร #11970
  preechakho
  Participant

  คือ พลังงานที่ได้มาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งไม่ได้เอามาจากเชื้อเพลิงแบบฟอสซิล เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้ำ เป็นต้น

  เพื่อตอบกลับ: หลอดไฟ T 5 อายุการใช้งานสั้น #11969
  preechakho
  Participant

  หลอดไฟ T5 ภายในชุดอุปกรณ์ประกอบไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โดนฝนหรือโดนแดด ตลอดเวลาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะมีการเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติก็เป็นได้ หากมีความจำเป็นต้องใช้ต่ออาจจะต้องติดอุปกรณ์ป้องกัน หากฝนสาดอาจจะหา cover มาปิด หากโดนแดดตรงๆ อาจจะต้องย้ายหลบไปตำแหน่งอื่น ครับ

  เพื่อตอบกลับ: แนวโน้มโซล่าเซลในอนาคต #11967
  preechakho
  Participant

  ในระยะหลังทางภาครัฐก็มีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกันออกมาเรื่อยๆ หากมีการใช้งานที่แพร่หลายมากขึ้น ตัวอุปกรณ์เองก็จะมีราคาถูกลง การใช้งานก็จะแพรหลายมาขึ้น ครับ

  preechakho
  Participant

  โดยส่วนใหญ่การติดตั้งจะอยู่บนหลังคาในแนวที่รับแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ ไม่มีการบัง และสามารถขึ้นไปทำความสะอาดได้ (ในกรณีที่ใช้งานไปซักระยะนึงอาจจะมีเศษวัสดุหรือใบไม้เข้าไปบัง) ซึ่งขั้นตอนการติดตั้งส่วนใหญ่จะให้ทางผู้ชำนาญการหรือผู้ขายมาติดตั้งให้
  ส่วนการลงทุนและผลประหยัดขึ้นอยู่กับแต่ละราคาของผู้จำหน่ายและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ส่วนมากระยะเวลาคืนทุนจะอยู่ที่ 7-8 ปี แต่หากมีการขายไฟคืนการไฟฟ้าด้วยแล้วระยะการคืนทุนก็จะน้อยลงอาจจะเหลือ 5 ปี ซึ่งก็ควรจะพิจารณาระยะเวลารับประกันให้ครอบคลุมถึงระยะรเวลาคืนทุนด้วยครับ
  ลองค้นหาผู้จำหน่ายและเปรียบเทียบราคาและผลที่ได้ดูตามเพจต่างๆครับ หรือจะลองติดตั้งเองก็พอมีสอนวิธีทำในเพจต่างๆด้วยครับ

  preechakho
  Participant

  ระบบปรับอากาศ
  – การปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม
  – การเปลี่ยนเครื่อปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
  – การลดภาระความร้อนภายในห้อง ฯลฯ
  ระบบปั๊มน้ำ
  – การหรี่วาล์วให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม
  – การติดอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ ฯลฯ
  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  – การเปลี่ยนชนิดหลอดไฟฟ้าประสิทธภาพสูง (หลอด T5 หรือ LED)
  – การติดตั้งสวิตช์กระตุก
  – การปิดการใช้งานเมื่อไม่ได้ใช้งาน ฯลฯ
  ระบบอากาศอัด
  – การลดการรั่วไหลอากาศ
  – การปรับตั้งความดันใช้งานต่ำลง
  – การลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเครื่อง ฯลฯ
  ระบบไอน้ำ
  – การลดการรั่วไหลไอน้ำ
  – การนำคอนเดนเสตกลับมาใช้ใหม่
  – การน้ำความร้อนปล่อยทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ฯลฯ

  preechakho
  Participant

  ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีผลต่อการขอมาตรฐาน ISO50001 ครับ สามารถขอได้

  เพื่อตอบกลับ: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานมีอะไรบ้างคะ #11946
  preechakho
  Participant

  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)
  อ้างอิง ; http://www.dede.go.th/more_news.php?cid=37

  พระราชกฤษฏีกาที่กำหนดโรงงานและอาคารควบคุม
  อ้างอิง ; http://www.dede.go.th/more_news.php?cid=38

  และกฏกระทรวงด้านต่างๆ ได้แก่
  – กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒
  – กฏกระทรวง กำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
  – กฏกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ฯลฯ
  อ้างอิง ; http://www.dede.go.th/more_news.php?cid=39

  หรือลองเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ครับ

กำลังดู 13 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 13 (ของทั้งหมด 13)