โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย

กำหนดสัมนาครั้งถัดไป รุ่นที่ 1 วันที่ 10 ก.ค. 58

capture-20150602-130721

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย

ตามที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานหรืออาคารที่ตนสังกัดอยู่และต้องจัดทำรายงาน การจัดการพลังงานและขับเคลื่อนกิจกรรมที่ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน ตามสิทธิและหน้าที่ที่ได้ตราไว้ ในพระราชบัญญัติการส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไข พ.ศ. 2550 เป็นบทบาทหนึ่งซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ แต่ในอีกบทบาท หนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานประจำในโรงงานหรืออาคารควบคุมนั้นๆ ซึ่งมีภารกิจมากมายที่ต้องรับผิดชอบในงานการผลิตหรือการ ควบคุมระบบการใช้พลังงานในระบบต่างๆ ดังนั้นการติดตามข่าวสารและ การพัฒนาเทคโนโลยีของวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน ระบบการผลิตและระบบหลักๆที่ใช้พลังงานในโรงงานและอาคารจึงเป็นข้อจำกัดประการหนึ่ง และประการสำคัญ การเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคนิค รายละเอียดของ specification และการใช้งานที่ได้ผลดีในที่อื่นๆ ของวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านั้น ซึ่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นข้อจำกัดอย่างยิ่ง อีกทั้งความมั่นใจในการที่จะพิจารณาเลือกใช้งาน วัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเหล่านั้นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มีการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาให้วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ เ หล่านั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก

การรวบรวมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ภายใต้ภาวะพลังงานมีราคาสูง  มาตรฐานการผลิตและบริการที่ต้องมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ น้อยที่สุด และประการสำคัญการแข่งขันภายใต้ AEC ที่กำลังจะเริ่มในปี พ.ศ. 2558 การสัมมนาเชิงวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอกรณีศึกษาที่มีการใช้ เทคโนโลยี วัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงเพื่อแสดง สาธิต เทคโนโลยี วัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเจ้าของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ผู้นำเข้า หรือผู้ออกแบบใช้งาน ที่เชี่ยวชาญ จะเป็นทางเลือกที่สำคัญที่สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานและอาคาร ได้เพิ่มพูนความรู้และขีดความสามารถในบทบาทของผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน ที่จะต้องขับเคลื่อนระบบการจัดการพลังงาน ตามที่พระราชบัญญัติฯ ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไว้

การสัมมนาในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายนั้น เมื่อผู้ผ่านการสัมมนากลับไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานของตนเองในฐานะผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนเทคโนโลยีพลังงานต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถผ่านรูปแบบการสัมมนา และการถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในแต่ละหน่วยงาน เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *