โครงการพัฒนาบุคลกรด้านการอนุรักษ์พลังงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม ( อุตสาหกรรมเคมี )

ในอดีตการอนุรักษ์พลังงานจะเน้นการวิเคราะห์การใช้พลังงานในเชิงปริมาณ วิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ และระบบสนับสนุนการผลิต ซึ่งสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่การวิเคราะห์การใช้พลังงานในการบวนการผลิตยังมิได้มีการดำเนินการมากนัก และยังมิได้วิเคราะห์การใช้พลังงานในเชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาบุคลกรด้านการอนุรักษ์พลังงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม ได้ประยุกต์ใช้ TSV Energy Chart ในการวิเคราะห์คุณภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตทั้งระบบ ทำให้สามารถระบุจุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงาน ทั้งในกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุนการผลิต

โครงการพัฒนาบุคลกรด้านการอนุรักษ์พลังงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม จึงเน้นการฝึกอบรม TSV Energy Chart และ เกณฑ์ประเมินระบบสนับสนุนต่างๆ ด้วย TSV Utilization Guideline พร้อมทั้งกรณีศึกษาตัวอย่างเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้ TSV Energy Chart และ TSV Utilization Guideline  นอกจากนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ TSV Energy Chart ในการอนุรักษ์พลังงาน และฝึกปฏิบัติ (Workshop) ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้ ไปวิเคราะห์ ประเมินและพัฒนามาตรการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานได้จริง

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *