วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ “21 ตุลาคม”

21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ราชสักการะแด่สมเด็จย่า "ย่าของแผ่นดิน"

21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

การปลูกต้นไม้แบบประชาอาสาโดยความร่วมมือระหว่างทางราชการและภาคเอกชน ในโครงการหรือโอกาสสำคัญต่างๆ นั้น ผลปรากฏว่า ภายหลังจากการปลูกแล้ว ต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแล ถูกปล่อยทอดทิ้งไว้และตายลงไปเป็นจำนวนมาก ผลที่คาดว่าจะได้มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมพื้นดิน สร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามที่หวังไว้นั้นมีน้อยมาก ทั้งยังเป็นการสูญเสียงบประมาณ เสียเวลา และส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกขึ้นมาอีกด้วย

สาเหตุสำคัญคือ ต้นไม้เหล่านั้นขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการปลูกซ่อมต้นไม้ที่ตายให้เจริญเติบโตโดยเร็วอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการชี้นำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ เรียกว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ มีสาเหตุความเป็นมาดังนี้

  • การดำเนินการที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดให้มีเพียงวันปลูกต้นไม้ประจำปี และในทุกๆ ปีประชาชนต่างก็ให้ความร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าวเป็นจำนวนมาก แต่การปลูกต้นไม้แต่ละครั้งไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากต้นไม้ถูกทอดทิ้ง ขาดการบำรุงรักษาภายหลังการปลูกและบำรุงรักษาซ้ำในปีต่อไป จึงควรกำหนดให้มีวันบำรุงรักษาต้นไม้ในช่วงปลายฤดูฝนเป็นประจำทุกปี
  • สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงอุทิตพระวรกาย โดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยตลอดพระชนม์ชีพ ในการพัฒนาชนบทของประเทศ โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติที่สูญเสียไป เนื่องจากการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนสูญเสียสภาพปา ที่นับวันจะประสบปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องตลอดมา และทรงชี้นำให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความจำเป็น ที่ชาวไทยทุกคนต้องเสียสละแรงกาย และสมทบทุนทรัพย์ในการระดมปลูกต้นไม้ทั่วทุกหนทุกแห่ง ทรงงานปลูกต้นไม้ด้วยพระองค์เองทุกขั้นตอน ตั้งแต่ทรงเพาะกล้าไม้ ทรงปลูกต้นไม้ที่เพาะ และทรงบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ซึ่งเป็นหลักการปลูกต้นไม้ที่ถูกต้อง ในการนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญ ต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก ซึ่งถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นระหม่อมสำหรับประชาชนชาวไทย

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขออนุมัติรัฐบาลให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และเพื่อถวายเป็นราชสักการะ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเป็นวันสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือและจัดให้มีทุกวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อถวายเป็น ราชสักการะแด่สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆ ให้เจริญเติบโตเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในชาติต่อไป

 


ที่มา : ปฏิทินพรรณไม้. 21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ราชสักการะแด่สมเด็จย่าๆ ของแผ่นดิน. www.panmai.com : http://www.panmai.com/Calendar/Oct_21.shtml

21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ราชสักการะแด่สมเด็จย่า "ย่าของแผ่นดิน"

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *