EnMS Audit การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ปี 2558

EnMS Audit การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ปี 2558

สำหรับโรงงานควบคุบหรืออาคารควบคุม ตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

ตามที่ทราบกันว่ากฎกระทรวงเรื่อง กำหนดคุณสมบัติคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และมีผลบังคับใช้ในอีก 180 วัน  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 และมีประกาศกรมฯ เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินการในหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นการอบรมผู้เชี่ยวชาญฯและผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญฯ การขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึงกำหนดวิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (EnMS Audit) ในช่วงที่ผ่านมานั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ได้มีการประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง

 

การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ได้รับใบอนุญาติดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2558

 

มีรายละเอียดโดยสรุป

กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาติดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปี 2558 เฉพาะในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชน ดังต่อไปนี้

 

  1. โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต่ 3,000 kW หรือ 3,530 kVA ขึ้นไป หรือ
  2. โรงงานควบคุมหรืออาคารควบุคมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผู้จำหน่วยพลังงานของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 เมกกะจูล ขี้นไป

 

ขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ที่ต้องดำเนินการตรวจและรับรองการจัดการพลังงาน (EnMS Audit) ปี 2558

รูปแสดงขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ที่ต้องดำเนินการตรวจและรับรองการจัดการพลังงาน (EnMS Audit) ปี 2558

 

โดยจะมีการประกาศรายชื่อของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมในเว็บไซด์ www.dede.go.th ต่อไป ดังนั้นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่มีขนาดตามประกาศกรมฯ ควรเตรียมพร้อมและดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (EnMS Audit) ในช่วงเวลาเดือนมกราคม-มีนาคม ในปี 2559  สามารถศึกษาขั้นตอนการตรวจและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้ที่ iContent ของ iEnergyGuru หรือคลิ๊กที่ link ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ค่ะ

 

EnMS Audit

 

Bibliography
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.EnMS-Audit (2558, ธันวาคม 23).ประกาศกรมฯ เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ได้รับใบอนุญาติดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2558.

ienergyguru.com

EnMS Audit การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ปี 2558

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *