โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการประหยัดพลังงาน

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์

เพื่อการประหยัดพลังงาน

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

สมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 14 พ.ค. 2559

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการประหยัดพลังงาน หรือเรียกสั้นๆว่า โครงการ 70:30 SMEs เป็นโครงการที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2559 เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถานประกอบการได้รับการประเมินศักยภาพและคำแนะนำในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน

 • สถานประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย
 • เป็นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ไม่เป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

 • มาตรการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน ที่มีระยะเวลาคืนทุน
  (Simple Payback Period) ไม่เกิน 7 ปี
 • วงเงินสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง แต่ไม่เกินราคากลางที พพ. กำหนด
 • สามารถขอรับการสนับสนุนได้หลายมาตรการในวงเงินสนับสนุนรวมไม่เกิน 300,000 บาทต่อสถานประกอบการ
 • สถานประกอบการให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ พพ. ในการเข้าให้คำปรึกษาแนะนำ, การตรวจสอบการติดตั้ง และการติดตามประเมินผลโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. สถานประกอบการ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำปรึกษาแนะนำ และสำรวจวิเคราะห์มาตรการ
 3. สถานประกอบการกำหนดมาตรการที่จะลงทุนและยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุน
 4. พพ. พิจารณาอนุมัติการสนับสนุนและมีหนังสือแจ้งผลไปยังสถานประกอบการ
 5. สถานประกอบการทำสะญญารับการสนับสนุนกับ พพ. และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
 6. พพ. ตรวจสอบการติดตั้งและสถานประกอบการยื่นหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน
 7. พพ. จ่ายเงินสนับสนุนแก่สถานประกอบการ

มาตรการที่สามารถขอรับการสนับสนุน

 • มาตรการมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
 • มาตรการเครื่องอัดอากาศและระบบอัดอากาศ
 • มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟ LED
 • มาตรการระบบปรับอากาศและทำความเย็น
 • มาตรการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงหม้อไอน้ำ
 • มาตรการอื่นๆ ที่ พพ. เห็นชอบ

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่

โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (สสอ.)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

เลขที่ 17 เชิงสะพานกษัตริย์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02 233 0021-9 ต่อ 1547 โทรสาร 02 226 3426

Download รายลละเอียดและเอกสารใบสมัครได้ที่ www.dede.go.th

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์

เพื่อการประหยัดพลังงาน

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *