การสัมมนาเปิดตัว โครงการศึกษาเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัว

โครงการศึกษาเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน (ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550)

ความเป็นมาของโครงการ

การใช้งานเครื่องแช่เย็นและแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพื่อการผลิตอาหาร แปรรูปอาหาร และถนอมรักษาคุณภาพอาหาร โดยการลดอุณหภูมิอาหารอย่างรวดเร็ว เช่น การลดอุณหภูมิให้ได้ -18 ◦C ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในระดับแช่เย็นหรือแช่แข็ง นั้น  เครื่องฯ จะใช้พลังงานในการผลิตความเย็นดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะผลิตหรือจำหน่ายหรือนำเข้าเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย โดยเฉพาะขนาดกำลังไฟฟ้าสูงๆ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เล็งเห็นว่า ควรมีการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งจะทำให้ตลาดเครื่องแช่เย็นและแช่แข็งอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันกันผลิตเครื่องฯ ที่มีประสิทธิภาพที่ดีและลดการใช้พลังงานที่จ่ายให้กับเครื่องฯ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการลดการพลังงานในภาพรวมของประเทศอีกด้วย

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. ศึกษาค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูงและขั้นต่ำของเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว
  2. จัดทำร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศกระทรวง กำหนดเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วที่มีประสิทธิภาพสูง
  3. จัดทำร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
  2. หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบผลการศึกษารายละเอียดของเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นระหว่างกัน
  3. เกิดเครือข่ายระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม และการกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่อไป

 ระยะเวลาของโครงการ

มกราคม 2560-มกราคม 2561

กำหนดการสัมมนา

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ


08.30 - 09.30 น.        ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา

09.30 - 09.45 น.        กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา ผู้จัดการโครงการ

09.45 - 10.00 น.        กล่าวเปิดการสัมมนาโดย ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน /ถ่ายภาพหมู่

10.00 - 10.30 น.        รับประทานอาหารว่าง

10.30 - 11.30 น.        การบรรยาย “ความเป็นมาของโครงการ” และ “เทคโนโลยีของเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว”

โดย ผศ.ดร.กูสกานา  กูบาฮา ผู้จัดการโครงการ    

11.30 - 12.00 น.        ตอบข้อซักถามและปิดการสัมมนา

12.00 - 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

หมายเหตุ     :      กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณกานต์สินี (ต้อม) โทรศัพท์ : 099-121-1662

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัว

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *