Refrigeration & Air Condition


แหล่งการเรียนรู้ที่รวบรวมบทความ สาระน่ารู้ที่สำคัญของระบบทำความเย็น และระบบปรับอากาศในอุตสาหกรรมและในครัวเรือน

SOLAR-THERMAL-HYBRID-AIR-CONDITIONERS-01

เครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

/
ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์( Solar Thermal Hybrid Air Conditioners) ได้รับการออกแบบและพัฒนาในหลายรูปแบบ

การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)

/
ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)ดัชนีการใช้พลังงานผู้ใช้ระบบปรับอากาศต้องตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับสมรรถนะความสามารถเดิมว่าลดลงเท่าใด แล้วจึงหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มสมรรถนะหรือทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่ค่าสมรรถนะการทำความเย็นคือ ค่าพลังไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศใช้ต่อความสามารถในการทำความเย็น (kW/TR)

เครื่องทำน้ำเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller)

/
VSD Chiller เครื่องทำน้ำเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ เป็นอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่อาศัยหลักการทำงานของ VFD (Variable Frequency Drive) ในการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์มอเตอร์ในการดูดอัดสารทำความเย็นตามภาระโหลดที่ต้องการ ซึ่งจะทำการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์โดยการปรับความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์

Absorption Refrigeration System:วัฎจักรการทำความเย็นแบบดูดซึม

/
รูปที่ 1 แสดงวัฏจักรการทำความเย็นแบบดูดซึม…

Air Conditioning: การปรับอากาศ

/
1. บทนำ (INTRODUCTION) ในชีวิตมนุษย์เราต้องเผชิญกับการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมาโดยตลอด…

Vapor Compression System

/
1. หลักการทำงานและกระบวนการต่างๆ…

Introduction of Refrigeration System: ความรู้เบื้องต้นของระบบทำความเย็น

/
(ความรู้เบื้องต้นของระบบทำความเย็น) INTRODUCTION…

Psychometric charts (แผนภูมิไซโครเมทริก)

/
ทำไมต้องมีแผนภูมิไซโครเมทริก…

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (split type)

/
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน…