iNEWs


ติดตามข่าวสารด้านพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศไปพร้อมกันกับ iNews

คำสัญญาของ Apple "ใช้พลังงานสะอาด 100 เปอร์เซ็นต์"

/
คำสัญญาของ Apple "ใช้พลังงานสะอาด…

ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ

/
 "ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ"   ALSTOM…

จาก "เปลือกกุ้ง"...สู่ Solar Cell !!

/
จาก "เปลือกกุ้ง"...สู่ Solar…

Small Turbine พลังงานไฟฟ้าจากน้ำในท่อ!!

/
Small Turbine พลังงานไฟฟ้าจากน้ำในท่อ!! ตอนนี้อาคารและที่อยู่อาศัยในประเทศโปแลนด์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ถือเป็นพลังงานสะอาดจากก๊อกน้ำและระบบชักโครกในห้องน้ำของบ้านที่อยู่อาศัย…