Renewable Energy


แหล่งรวมข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนซึ่งรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ ทฤษฎีและหลักการต่างๆที่ควรรู้

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal power plant)

/
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ…

การขุดเจาะพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal drilling)

/
การขุดเจาะพลังงานความร้อนใต้พิภพ…

การสำรวจและการเจาะพลังงานความร้อนใต้พิภพ

/
การสำรวจและการเจาะพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นการสำรวจทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดินเพื่อนำพลังงานความร้อนใต้พิภพ…

การนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์โดยตรง

/
การนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์โดยตรง มนุษย์ได้มีการนำพลังความร้อนใต้พิภพ…

ธรณีวิทยาและแหล่งความร้อนใต้พิภพ

/
ธรณีวิทยาและแหล่งความร้อนใต้พิภพ การศึกษาเรื่องของพลังงานความร้อนใต้พิภพ…

ชีวมวล (Biomass)

/

พลังงานลม กับ อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics)

/
พลังงานลม กับ อากาศพลศาสตร์…