Geothermal electricity in Thailand การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย


การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ในประเทศไทย Geothermal electricity

ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพเพียง 1 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง ตั้งอยู่ที่ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ติดกับบ่อนํ้าพุร้อนฝาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการสำรวจศักยภาพการพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ อำเภอสันกำแพงและอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

โดยได้รับความร่วมมือด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากองค์การเพื่อการจัดการด้านพลังงานประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 พบว่าจากหลุมเจาะระดับตื้นของแหล่งฝางมีความเหมาะสมต่อการนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2531 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบสองวงจร ขนาดกำลังผลิต 300 กิโลวัตต์ มาติดตั้งเป็นโรงไฟฟ้าสาธิตที่ใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นแห่งแรก เป็นโรงไฟฟ้าระบบสองวงจร โรงไฟฟ้าใช้นํ้าร้อนจากหลุมเจาะระดับตื้นที่มีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส มีปริมาณการไหล 16.5 ถึง 22 ลิตร/วินาที มาถ่ายเทความร้อนให้กับสารทำงาน กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณปีละ 1.2 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ถูกส่งเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า นํ้าร้อนที่นำไปใช้ในโรงไฟฟ้า เมื่อถ่ายเทความร้อนให้กับสารทำงานแล้ว อุณหภูมิจะลดลงเหลือ 77 องศาเซลเซียส สามารถนำไปใช้ในการอบแห้ง หรือห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรได้นํ้าอุ่นบางส่วนที่ปล่อยทิ้งจากกระบวนการเป็นนํ้าสะอาดที่สามารถปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติได้โดยตรง

ผังการทํางานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง ระบบสองวงจร ขนาด 300 กิโลวัตต์

Geothermal electricity

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำพุร้อนฝาง จ.เชียงใหม่

ห้องอบแห้งพลังงานความร้อนใต้พิภพ น้ำพุร้อนฝาง จ.เชียงใหม่

ห้องทำความเย็นพลังงานความร้อนใต้พิภพ น้ำพุร้อนฝาง จ.เชียงใหม่

แผนผังการทํางานของโครงการอเนกประสงค์ พลังงานความร้อนใต้พิภพฝางใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
พัฒนาเป็นห้องเย็น ห้องอบแห้ง และใช้เพื่อการท่องเที่ยว


เอกสารอ้างอิง


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2557). พลังงานความร้อนใต้พิภพ. In กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, สารานุกรมพลังงานทดแทน (pp. 233-234 ). กรุงเทพมหานคร,ประเทศไทย.

 

ienergyguru.com

3 Reviews

1
1
5

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *