Blogger : ภิญโญ ตัณฑุมาศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านความร้อน หม้อน้ำ และเตาเผาในอุตสาหกรรม

Aj.Pinyo

ปริญญาตรี: เครื่องกล

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2522 - 2555 รับราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ชื่อปัจจุบัน)
ภารกิจโดยย่อ
    - สำรวจการใช้พลังงานในชนบทในเขตภาคเหนือ
    - สำรวจการใช้พลังงานในภาคเหนือ(เฉพาะกลุ่ม)การประมง
    - เริ่มโครงการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ในการสำรวจตรวจวัดการอนุรักษ์พลังงานใน 6 สาขาหลัก ได้แก่ อาหาร กระดาษ สิ่งทอ เคมี โลหะ และอโลหะ
    - ดำเนินการให้บริการตรวจวัดการใช้พลังงานและการวิเคราะห์การใช้พลังงานให้กับสถานประกอบการ ในภาคอาคารธุรกิจ และภาคอุสาหกรรมทั่วประเทศ
    - ออกข้อกำหนด (TOR)ในการว่าจ้างให้คำปรึกษา/สำรวจรวมถึงการให้บริการต่างๆ ตามเงื่อนไขการว่าจ้าง ของสำนักงบประมาณ ของกองทุน และแหล่งสนับสนุนอื่นๆ
    - ร่วมโครงการการให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในโครงการอนุรักษ์พลังงานในสาขาต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมโลหะและอื่นๆ
    - กิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายภายใต้ พพ. เช่น โครงการการขอลดภาษีอากรศุลกากรเครื่องจักรที่ ประหยัดและอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์/โครงการสิทธิประโยชน์ด้านภาษีของกระทรวงการคลังฯ เป็นต้น
วิทยากร /การบรรยาย/กรรมการฯ
   - เป็นคณะกรรมการของสมาคมหม้อน้ำลความดัน
   - เป็นคณะกรรมการการประกาดโรงงานอุตสาหกรรม Thailand Energy Award
   - เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น หม้อน้ำ เตาเผา พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการด้านพลังงาน อุปกรณ์ระบบ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องอัดลม การใช้ไอน้ำ การนำความร้อน มาใช้ประโยชน์
ความชำนาญ
    - เป็นวิทยากรบรรยายด้านความร้อน หม้อน้ำ/เตาเผาในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ในการทำงาน
    - ระบบการใช้ไอน้ำ/อุปกรณ์ในระบบไอน้ำ
    - ระบบการจัดการฯ

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *