Climate Change Expo 2015 “เพราะอากาศเป็นใจ”


iEnergyGuru ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นองค์กรภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในงานมหกรรมเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "Climate Change Expo 2015" ณ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558

ClimateChange
“โครงการมหกรรมเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เป็นกิจกรรมดีๆ จัดขึ้นในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2558 อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ลด์ ที่มุ่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change)

 

โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงาน และการกล่าวสุนทรพจน์ ถึงความสำคัญ และความเป็นมาของ COP21 และการดำเนินการที่สนับสนุนการดำเนินงานในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย ดร. รวีวรรณ ภูริเดช  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯพณฯ เฆซูส มิเกลซันส์ เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย  ฯพณฯ จิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย คุณโมซาฮาลู อาลัม Regional Climate Change Network Coordinator  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และคุณทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการโครงการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน

 

ฯพณฯ เฆซูส มิเกลซันส์ เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

 

ฯพณฯ จิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ฯพณฯ จิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

 

ทั้งนี้ มีการมอบโล่และประกาศนียบัตรให้แก่ บุคคล ชุมชน องค์กร ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกว่า 20 องค์กร และมีการมอบรางวัลนิทรรศการและภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์สั้น "ชุมชนไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

grop photo

ภาพผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นองค์กรภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง iEnergyGuru เป็นหนึ่งในองค์กรภาคี ที่มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณด้วย

 

Climate Change2015 (3)

ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ บูธกิจกรรมจากหลายหน่วยงานทั้งไทย และต่างประเทศ พร้อมทั้งบูธของ iEnergyGuru ด้วย

ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับ iEnergyGuru นะคะ

 

 

 


ที่มา : iEnergyGuru

Climate Change Expo 2015 "เพราะอากาศเป็นใจ"

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *