วันประชากรโลก (World Population Day)

วันประชากรโลก (World Population Day)

11 กรกฎาคม 2559

วันประชากรโลก

"วันประชากรโลก" (World Population Day) ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลก เพื่อให้ประชาชนรู้จักการวางแผนครอบครัวซึ่งการวางแผนครอบครัวจะส่งผลให้ประชากรโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถลดปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมทางสังคมลงได้

ความสำคัญของวันประชากรโลก

วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันประชากรโลก (World Population Day)” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลกที่นับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นมาก ทั้งนี้เมื่อวันที่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 เป็นวันที่ประชากรของโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) ทำให้ประชาชนต่างให้ความสนใจต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพประชากร  คณะมนตรีประศาสน์การของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาจึงได้ประกาศให้วันที่ 11 กรกฎาคม 2532 เป็นวันประชากรโลก เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงจำนวนของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชากรของโลกเป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Fund for Population Activities)  หรือชื่อย่อว่า UNFPA โดยวัตถุประสงค์ของการตั้งกองทุนฯ ก็เพื่อให้ความช่วยเหลือทุกประเทศในโลก ตลอดจนประเทศกำลังพัฒนาเกี่ยวกับการวางแผนประชากรและการวางแผนครอบครัว เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องปัญหาประชากรและการหาวิธีแก้ไข

  1. การดูแลควบคุมอัตราการเพิ่มของประชากรหรือการมีครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง จะช่วยให้การจัดการศึกษา การดูแลให้บริการด้านสุขอนามัย การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
  2. การวางแผนครอบครัว ควรมีความหมายครอบคลุมถึงถึงการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว นอกเหนือจากความหมายด้านคุมกำเนิดเพียงด้านเดียว
  3. การให้การศึกษาแก่เด็กหญิงและสตรีอย่างทั่วถึงในเรื่องของการวางแผนครอบครัวและการมีบุตร โดยเฉพาะเด็กหญิงที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จะช่วยให้เด็กหญิงและสตรีรู้วิธีดูแลสุขภาพของตนเอง และสมาชิกครอบครัวดีขึ้น รวมทั้งช่วยให้การวางแผนครอบครัวดีขึ้น
  4. การชะลอความแออัดในเมือง เพื่อไม่ให้ประชากรล้นเมืองเร็วเกินไป จะมีผลดีกว่าในแง่ของการพัฒนาทั้งในเขตเมืองและชนบท
  5. การจำกัดหรือควบคุมอัตราการเพิ่มของประชากรให้สมดุลกับการพัฒนาของประเทศ จะช่วยลดความรุนแรงเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  6. การดูแลควบคุมอัตราการเพิ่มประชากร จะมีผลในการเฉลี่ยแบ่งปันอาหาร น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การศึกษา การจ้างงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสได้ดีกว่าการปล่อยให้ประชากรเพิ่มสูงขึ้น

กิจกรรมวันประชากรโลก

ในวันประชากรโลก หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น

  • การจัดกลุ่มศึกษา จัดประชุมสัมนา ประกวดบทความ เรียงความ หรือจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประชากร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการควบคุมดูแลอัตราการเพิ่มประชากรโลกให้น้อยลง

Bibliography

Eduzones. (2015, July 10). วันประชากรโลก. Retrieved from https://blog.eduzones.com: https://blog.eduzones.com/jobthai/145896

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ส. (NA). วันประชากรโลก 11 กรกฎาคม. Retrieved from http://www.lib.ru.ac.th/: http://www.lib.ru.ac.th/journal/jul/jul11-PeoplesDay.html

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย. (NA). world_population_day. Retrieved from http://ppat.or.th/: http://ppat.or.th/th/news/world_population_day

iEnergyGuru-Blue

วันประชากรโลก (World Population Day)

11 กรกฎาคม 2559

1 Review

5

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *