การสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น

การสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

 

ความเป็นมาโครงการ

จากข้อมูลล่าสุดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แสดงให้เห็นว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ยังห่างจากเป้าหมายที่กำหนดของกระทรวงพลังงานอยู่มาก และคาดว่าในอีก 10 ปี ข้างหน้า จะมีโครงการเกิดขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ในการติดตั้งระบบ การปฏิบัติการและดูแลระบบ รวมถึงการซ่อมบำรุงขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก

จากการประเมินเบื้องต้น พบว่าแม้ว่าบุคลากรด้านปฏิบัติการ ด้านดูแลระบบ รวมทั้งด้านการติดตั้งและซ่อมบำรุงมีแนวโน้มที่จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ยังขาดความรู้ และความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงควรมีกำหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยขึ้น และเร่งดำเนินการส่งเสริมต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ รับทราบผลการศึกษาการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดทำอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
3. เพื่อให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เป็นที่รับรู้และยอมรับ ในทุกภาคส่วน

รูปแบบการสัมมนา

สัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น จากคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทำงาน บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายละเอียด

ชื่อโครงการ สัมมนาประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
สถานที่ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 กรุงเทพฯ
ระยะเวลาระหว่าง วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.-12.00 น.

กำหนดการ

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
09.30 - 09.45 น. กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา ผู้จัดการโครงการ
09.45 - 10.00 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย คุณวีระชัย ศรีขจร
ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ถ่ายภาพหมู่)
10.00 - 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 - 11.45 น. การบรรยาย “ข้อมูลผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพโดยใช้เทคนิควิเคราะห์หน้าที่ (Functional Analysis) โดย ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา ผู้จัดการโครงการ และ ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ นักวิจัยสาขาอาชีพ
11.45 - 12.00 น. รับฟังความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และปิดการสัมมนา
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

หมายเหตุ : กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ รับทราบกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดทำอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ได้มีการสร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
3. ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เป็นที่รับรู้และยอมรับ ในทุกภาคส่วน

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถส่งใบตอบรับกลับมาทาง Email : solar.kmutt.tpqi@gmail.com
คุณยุวดี (รับจำนวนจำกัด)

 

การสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น

0 Reviews

Write a Review

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *